Politika kvaliteta

TUVADRIA d.o.o. Sarajevo sa svojim predstavništvom u Beogradu pruža usluge certificiranja shodno sporazumima sa matičnom kućom TÜV Thüringen e.V. iz Njemačke.

Naša Vizija, dosadašnja praksa i stečeni ugled, obavezuju nas na intenzivan razvoj i pružanje usluga najvišeg kvaliteta koji će težiti ka potpunom zadovoljavanju zahtjeva i potreba korisnika naših usluga, te osigurati kontinuirani rast i razvoj, konkurentnost i nove vrijednosti uz balansirano zadovoljavanje interesa svih zainteresiranih strana.

Da bismo postizali, održavali i poboljšavali ove vrijednosti, naša opredjeljenja su: 
- stalno biti na raspolaganju korisnicima naših usluga, težeći potpunom udovoljavanju njihovih objektivnih zahtjeva i potreba, nastojeći da premašimo njihova očekivanja; 
- naše poslovne aktivnosti uvijek provoditi u skladu sa odgovarajućim zakonima, standardima i pozitivnom poslovnom praksom; 
- kontinuirano održavati i poboljšavati kompetentnost, svijest i motiviranost uposlenika za kvalitetno obavljanje poslovnih aktivnosti i punu opredjeljenost prema korisniku naših usluga; 
- provodeći naše radne aktivnosti stalno brinuti o zaštiti okoline te zdravlju i sigurnosti naših uposlenika i drugih angažovanih saradnika; 
- postavljati i ostvarivati ambiciozne, mjerljive i realne ciljeve na svim nivoima unutar organizacije; 
- u saradnji sa društvenom zajednicom njegovati i primjenjivati principe društveno odgovorne organizacije; 
- kontinuirano poboljšavati naš sistem upravljanja kvalitetom koji je procesno i kupcu orijentisan; 
- sa našim partnerima i drugim zainteresiranim stranama otvoreno komunicirati i održavati obostrano korisne partnerske odnose; 
- u realizaciji svih procesa primjenjivati pristup baziran na upravljanju rizicima; 
- održavati i stalno poboljšavati naše usluge, procese, kao i cjelokupan sistem upravljanja, koristeći se povratnim informacijama od kupaca, nadziranjem i mjerenjem karakteristika usluga i procesa, te ukupnih poslovnih rezultata.

Ovu politiku su obavezni dosljedno primjenjivati svi zaposleni, kao i angažovani eksterni saradnici, shodno vlastitim ulogama, odgovornostima i ovlaštenjima. 
Direktor će osigurati potrebne resurse za ostvarivanje ove politike i ciljeva koji iz nje proizlaze.

Sarajevo, 05.09.2023.